Reklamace a výměna zboží

My nejsme jenom e-shop. Rádi Vám pomůžeme s výměnou vašeho zboží a případnou reklamací. Pokud jste naším registrovaným zákazníkem, tak nepotřebujete ani doklad a stačí vyplnit reklamační formulář.

NEVIX logo

Reklamační řád Nevix Cyklosport

Co hledáte ?

Přijetí zboží na reklamaci
Postup reklamace
Vrácení zboží
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
Vyřízení Reklamace
Kontrola zboží

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád platí pro internetový obchod www.nevix.cz a byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční doběuplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 • Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek
 • „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • „Prodávající“ je společnost Nevix Cyklosport, sídlo: Želina 17, 432 01 Rokle, s provozovnou: Golovinova 1340, Kadaň 43201, IČO: 726 095 41.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného povolání, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží, a nebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet nová záruční doba k danému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou.
 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 • Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje (paragon). Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě nebo návodu k obsluze srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.
 • Rozpor s kupní smlouvou
  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
 • Spotřebitel při uplatnění záruky má:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

2. Vyřízení Reklamace

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují zásadně u prodávajícího, u něhož byla věc zakoupena (nikoli u výrobce či dovozce), a to na provozovně Nevix cyklosport, Golovinova 1340, Kadaň 432 01. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším (nedodržení této podmínky má vliv pouze na posouzení nákladů spojených s reklamací jako nutných – viz níže), uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt také v dokladu, který nahrazuje záruční list, případně ji sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího (emailem na info@nevix.cz)

 • Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 • Prodávající či jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů odedne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou po uplatnění reklamace na delší lhůtě -takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Po uplynutí lhůty k vyřízení reklamace v případě, že reklamace vyřízena nebyla, se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupujícímu se přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 • Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství nutného k posouzení vady a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučujeme kupujícímu balík se zbožím pojistit.
 • Prodávající nebo určené servisní středisko vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace či ihned v případě osobního předání; dále potom bezodkladně vystaví písemné potvrzení o vyřízení reklamace, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem, tzn. obvykle telefonicky, SMS, případně emailem na uvedenou adresu.
 • Nárok na uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady zaniká v případě, že vada vznikla následkem neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejménapři používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží, pokud takové okolnosti měly vliv na vznik vady.
 • Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího doporučujeme Kupujícímu vyžadovat po servisním technikovi, pro případ, že by tak servisní technik neučinil sám, vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, a to pro případ projevení se dalších závad na zboží a pro určení záruční lhůty. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu bez zbytečného odkladu dle jeho volby, a to buď převodem na bankovní účet, předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na provozovně.
 • Kupující má právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

 • Při doručení reklamovaného zboží zákazníkem osobně na adresu provozovny bude vydán reklamační protokol okamžitě proti převzetí zboží. Při doručení reklamovaného zboží přepravní službou bude reklamační protokol zaslán bezodkladně na elektronickou adresu uvedenou zákazníkem, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží od přepravní služby.

3. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.11. 2015

Kontrola zboží
Zákazník je při převzetí povinen zkontrolovat dodané zboží, zda není viditelně poškozené nebo poničené. V případě poškození zásilky není zákazník povinen dodávku převzít, v tom případě musí neprodleně kontaktovat prodejce nevix.cz (tel. 733 610 240, email: info@nevix.cz) o nepřevzetí zásilky.
Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního dokladu nebo dodacího listu v případě, kdy je zásilka doručena smluvním přepravcem.
V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakékoliv nesrovnalosti, mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen neprodleně informovat nevix.cz (tel. 733 610 240, email: info@nevix.cz) o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nebude jeho pozdější reklamace uznána.

Přijetí zboží na reklamaci
Na reklamaci bude přijato pouze kompletní zboží ( i s cedulkami), či daný díl s průvodní dokumentací. Reklamace zboží, zakoupeného v internetovém obchodě www.nevix.cz, může být uplatněna pouze na adrese dle fakturačních údajů.

Postup reklamace

 • Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem (tel.: 731 557 867, email: petr.hernady@nevix.cz)
 • Vyplňte reklamační protokol a zboží pošlete na adresu Nevix cyklosport, Golovinova 1340, Kadaň, 43201.
 • Zboží je nutné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 • Dále je zákazník povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
 • Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

 

Vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (tedy nikoliv na firmu), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. U firem vzájemnou dohodou.


Pokud se k tomu rozhodnete, zboží, které jsme vám zaslali přepravcem a budete je zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství, veškeré dokumentace a visaček) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození či jinému znehodnocení během přepravy nebo poškození původních obalů. Při odběru a vrácení zboží v kamenné prodejně bude vratka vyřešena okamžitě.

Pokud bude zboží poškozené nebo opotřebované, lze při vrácení zboží přihlédnout k jeho stavu. Vrácená částka tedy bude záviset na úrovni opotřebení a poškození.

Jak vrátit zboží

Neposílejte zboží na dobírku. Zboží zašlete na adresu prodejny, která objednávku zprostředkovala. Částku vám potom v co nejkratší lhůtě odešleme na váš účet.

 

Při zaslání zboží zpět na naši adresu přiložte ke zboží doklad o koupi, nebo kopii (v případě výměny za jinou velikost) a vyplněnou žádost o vrácení zboží.

 

Nevix cyklosport

Golovinova 1340

43201 Kadaň

 

 

!! Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, veškeré dokumentace a visaček) !!

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies